miejsce na slogan

CHARAKTERYSTYKA:

Spółka nasza zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Powstała z przekształcenia biura rachunkowego, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej od 2005 r. Współpracujemy z wykwalifikowanym personelem, który posiada duże doświadczenie zawodowe, wykonuje swój zawód nie tylko rzetelnie, ale i z pasją.

Jako jedna z nielicznych spółek specjalizujemy się głównie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek kapitałowych i osobowych.

Prowadzimy również książkę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.

Dzięki pełnomocnictwu, jakie otrzymujemy od naszych klientów reprezentujemy podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pomagamy w opracowywaniu wniosków kredytowych lub sami je opracowujemy. Służymy stałą pomocą i radą w każdej chwili i w każdej sprawie związanej tematycznie z umową. Szczycimy się dobrą i długoletnią współpracą z firmami, które obsługujemy.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie świadcząc swoje usługi rzetelnie, uczciwie i dyskretnie, ciągle wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów.

W ramach prowadzonej działalności posiadamy ubezpieczenie OC, co sprawia, że nasze usługi są w pełni bezpieczne.

Usługi prowadzimy za pomocą techniki komputerowej w oparciu o programy zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów.


ZARZĄD:

Kierując się zasadą, że sukces Klientów jest naszym sukcesem, cały zespół, poprzez system ciągłych szkoleń, nieustannie podnosi swoje umiejętności oraz wiedzę.

Spółka podzielona jest na kilka departamentów.

W skład zarządu spółki wchodzą:

KRZYSZTOF KACZMARCZYK
 

Krzysztof Kaczmarczyk jako Prezes Zarządu kieruje CRFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia rozpoczęcia działalności.

Studiował Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2000 – 2006 zatrudniony w Invest – Bank S.A. W 2006 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego Goldenegg Sp. z o.o. w Krakowie. Od połowy 2006 do końca 2008 roku był menedżerem średniego szczebla w biurze rachunkowym, działającym w formie spółki kapitałowej.

Współzałożyciel spółki CRFK.

Krzysztof Kaczmarczyk jest specjalistą w zakresie sprawozdań finansowych, szczególnie w zakresie rachunku przepływów pieniężnych. Jest autorem kilku artykułów naukowych, m.in.

 1. Kursy walut jako czynnik ryzyka finansowego w handlu zagranicznym, opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej (2009 r.).
 2. Ocena wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa handlowego w świetle sprawozdań finansowych, opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (2008 r.).
 3. Rola aktywów banków komercyjnych w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej (2008 r.).
 4. Wykorzystanie analizy rachunku przepływów pieniężnych w decyzjach przedsiębiorstwa handlowego, opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (2007 r).
 5. Ekonomiczne konsekwencje wykorzystania wybranych technologii informacyjno – komunikacyjnych (ITC) w przedsiębiorstwie, opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej (2007 r.).

RADA DYREKTORÓW:

Pracę Zarządu wspiera Rada Dyrektorów, który pełni funkcję organu doradczego.

W skład Rady Dyrektorów Spółki wchodzi:

ANNA KACZMARCZYK
Anna Kaczmarczyk

Anna Kaczmarczyk jako Dyrektor – Główny Księgowy koordynuje działania wszystkich departamentów CRFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia rozpoczęcia działalności, ze szczególnym naciskiem na Departament Księgowości.

Studiowała Finanse i Rachunkowość oraz Stosunki Międzynarodowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości oraz w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie).

W latach 2004 – 2008 zatrudniona w Consorfrut Polska Sp. z o.o. w dziale księgowości, jako Księgowa, pełniąc również okresowo funkcję Dyrektora Finansowego.

Od czwartego kwartału 2008 do 2010 roku była Starszym Księgowym w Polynt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od połowy 2010 r. pełni funkcję Głównego Księgowego w Valsir Polska Sp. z o.o. Od 2005 roku prowadzi dodatkowo własną działalność gospodarczą w zakresie finansów i rachunkowości.

Współzałożycielka spółki CRFK.

Anna Kaczmarczyk jest specjalistą w zakresie sprawozdań finansowych, szczególnie w zakresie rachunku zysków i strat oraz bilansu. Jest autorką kilku artykułów naukowych, m.in.

 1. Kursy walut jako czynnik ryzyka finansowego w handlu zagranicznym, opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej (2009 r.).
 2. Ocena wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa handlowego w świetle sprawozdań finansowych, opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (2008 r.).
 3. Rola aktywów banków komercyjnych w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej (2008 r.).
 4. Wykorzystanie analizy rachunku przepływów pieniężnych w decyzjach przedsiębiorstwa handlowego, opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (2007 r).
 5. Ekonomiczne konsekwencje wykorzystania wybranych technologii informacyjno – komunikacyjnych (ITC) w przedsiębiorstwie, opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej (2007 r.).

PIOTR MIGAS
Piotr Migas

Piotr Migas jest Dyrektorem Departamentu Organizacyjno – Prawnego od dnia rozpoczęcia działalności. Zarządza i koordynuje pracami następujących Departamentów: Organizacyjno – Prawnego, Monitoringu i Windykacji oraz czasowo nadzoruje Departament Informatyki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej (aktualnie Krakowskiej Akademii), Członek Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Krakowskiej Szkoły Wyższej.

W latach 2003 – 2007 kierownik zespołu naukowego i współautor opracowań naukowych z dziedziny bezpieczeństwa i biznesu:

 1. Poziom bezpieczeństwa w szkołach średnich w ocenie uczniów w Bezpieczeństwo uczelni - bezpieczeństwo szkoły pod red. prof. KSW dr. hab. J. Koniecznego, Wydawnictwo KSW, Kraków 2005;
 2. Problem napadów na banki w Polsce na tle europejskim w Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu pod red. prof. KSW dr. hab. J. Koniecznego, Wydawnictwo KSW, Kraków 2008;
 3. Kontrola lojalności pracowniczej w organizacji gospodarczej pod red. prof. KSW dr. hab. J. Koniecznego, Wydawnictwo KSW, Kraków 2005;

W latach 2006 – 2008 zatrudniony w Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych w Departamencie Prawnym, na stanowisku doradcy. Od lipca 2007 r. pełnił okresowo funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego KDBiP, przejmując oficjalnie wskazaną funkcję w listopadzie 2008 r. i stając się członkiem kadry zarządzającej KDBiP.

Piotr Migas jest specjalistą w zakresie Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrożeniem i stosowaniem środków kontroli pracy w przedsiębiorstwach. Jest również autorem wielu artykułów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego dla Gazety Prawnej (Aktualnie Dziennik Gazeta Prawna), Przekroju, serwisu internetowego Biblioteka Prawa Pracy oraz innych wydawnictw poruszających zagadnienia o charakterze prawnym i biznesowym.

telefon

CRFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 32-003 Podłęże 586; NIP: 683-20-46-435; REGON: 121094697; KRS: 0000357412; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w całości opłacony: 24.000,00 PLN.